جمعه 08 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
آیین نامه های اجرایی

وزارت مسکن و شهر سازی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 4778/100 مورخ 25/9/1383 وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ( 4 ) ماده ( 2 ) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب – 1383 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی ماده ( 2 ) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده ( 1 ) : عبارات زیر در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :
الف ) مناسب سازی : اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزدانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی ، معابر ، محیط شهری و بین شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره مند شوند .

ب ) دستگاههای مشمول این آئین نامه : کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی .

 پ ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان : ضوابط مصوب مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری و اصلاحات بعدی آن برای افراد معلول و ناتوان .

ث ) اماکن عمومی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، اماکن ورزشی ، پایانه ها ، فرودگاهها دانشگاهها ، قطارهای شهری و برون شهری ، مراکز تجاری ، بانکها و خودپردازها ، بوستانها ، معابر عمومی و نظایر آنها .


ماده ( 2 ) : شهرداری های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند ، خودداری نمایند .

تبصره : کلیه دستگاهها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیاز مناسب سازی راپیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیگر مراجع ذیربط پیشنهاد نمایند .


ماده ( 3 ) : دستگاهها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آئین نامه هر سال حداقل سی درصد ( 30% ) از ساختمانها عمومی وابسته را برای استفاده معلولان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب سازی نمایند .


ماده ( 4 ) : شهرداری های سراسر کشور موظفند جهت مناسب سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند :

الف) مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارکها . نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارکها .
ب)رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان .
تبصره : اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که برعهده شهرداری ها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می گرد