qkhabar
ارسال پیامک
 
دفاتر فعال در حوزه معاونت مشارکتهای مردمی  چاپ   کمينه 

 

دفاتر فعال در حوزه معاونت مشارکتهای مردمی

•دفتر جلب مشارکتهای مردمی
•دفتر هماهنگی امور داوطلبان و همیاری
•دفتر موقوفات و احیای زکاۀ
•دفتر تشکلهای غیر دولتی


الف – دفتر جلب مشارکتهای مردمی

وظیفه دارد هدایای افراد خیر و نیکوکار را دریافت و برابر نیت هبه کننده و نیاز مددجویان سازمان بهزیستی ومراکز و مجتمع های نگهداری معلولین و ایتام به مصرف برساند .


ب- دفتر هماهنگی امور داوطلبان و همیاری

وظیفه دارد در جهت شناسایی افراد داوطلب و علاقمند به امور خود کفایی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مددجویان و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی اقدام نماید .


ج- دفتر موقوفات و احیای زکاۀ :

وظیفه دارد در جهت شناسایی افراد خیر و نیکوکار و سالمندان متمول که قصد وقف اموال خود را دارند اقدام نموده و با دفاتر و ادارات اوقاف و امور خیریه در سطح استان اصفهان در ارتباط بوده و از استعدادهای بالقوه استان در این جهت استفاده نماید .


ج- دفتر تشکلهای غیر دولتی :

وظیفه این دفتر باستناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره قانون بودجه در خصوص اجرای دقیق مادهع 26 قانون بودجه و ماده 88 پس از بررسی کارشناس در خصوص واگذارمدیریت مراکز خدمات بهزیستی و صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و نظارت بر مواد 13 گانه تأسیس مراکز و خدمات بهزیستی اقدام نماید . 


 

 

دفاتر فعال در حوزه معاونت مشارکتهای مردمی

•دفتر جلب مشارکتهای مردمی
•دفتر هماهنگی امور داوطلبان و همیاری
•دفتر موقوفات و احیای زکاۀ
•دفتر تشکلهای غیر دولتی


الف – دفتر جلب مشارکتهای مردمی

وظیفه دارد هدایای افراد خیر و نیکوکار را دریافت و برابر نیت هبه کننده و نیاز مددجویان سازمان بهزیستی ومراکز و مجتمع های نگهداری معلولین و ایتام به مصرف برساند .


ب- دفتر هماهنگی امور داوطلبان و همیاری

وظیفه دارد در جهت شناسایی افراد داوطلب و علاقمند به امور خود کفایی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مددجویان و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی اقدام نماید .


ج- دفتر موقوفات و احیای زکاۀ :

وظیفه دارد در جهت شناسایی افراد خیر و نیکوکار و سالمندان متمول که قصد وقف اموال خود را دارند اقدام نموده و با دفاتر و ادارات اوقاف و امور خیریه در سطح استان اصفهان در ارتباط بوده و از استعدادهای بالقوه استان در این جهت استفاده نماید .


ج- دفتر تشکلهای غیر دولتی :

وظیفه این دفتر باستناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره قانون بودجه در خصوص اجرای دقیق مادهع 26 قانون بودجه و ماده 88 پس از بررسی کارشناس در خصوص واگذارمدیریت مراکز خدمات بهزیستی و صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و نظارت بر مواد 13 گانه تأسیس مراکز و خدمات بهزیستی اقدام نماید .