جمعه 08 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
معاون امور اجتماعی

 

نام  : رشید 

نام خانوادگی : حسن زاده

تاریخ تولد : 

محل تولد : 

میزان تحصیلات : 

رشته تحصیلی :

سوابق مدیریتی ( سال ) : 

عنوان پست سازمانی :معاون امور اجتماعی

 

تلفن تماس: 04433379976

 

 

 شرح سوابق :

 

 

 

ارتباط از طریق پست الکترونیکی :
چاپ  
تماس با معاونارسال