پنجشنبه 07 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
معاون توانبخشی

 

نام  : ایرج  

نام خانوادگی :  عبداله پور

تاریخ تولد : 

محل تولد : 

میزان تحصیلات 

سوابق مدیریتی (سال) :

عنوان پست سازمانی : معاون امور  توانبخشی

 

 

تلفن تماس: 04433378384

 

 شرح سوابق :

 

ارتباط از طریق پست الکترونیکی : i.abdolahpour@behzisty-ag.ir
چاپ  
تماس با معاونارسال