نسخه چاپی خبر


 


 آگهی دعوت به مصاحبه روز سه شنبه 28 اردیبهشت ۱۴۰۰

آگهی دعوت به مصاحبه روز سه شنبه 28 اردیبهشت ۱۴۰۰

 قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله دوم هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور

22222