نسخه چاپی خبر


 


 آگهی مزایده

آگهی مزایده

 احتراما" این اداره کل در نظر دارد مقداری ضایعات آهنی را از طریق مزایده به صورت حراج حضوری به فروش برساند لذا از متقاضیان شرکت در مزایده خواهشمند است با در دست داشتن 100/000/000 ریال ( چک تضمین شده ) در وجه اداره کل بهزیستی در مورخه 3شنبه 1400/02/21 راس ساعت 10صبح در مجتمع خدمات بهزیستی ایثار واقع در خیابان سعدی ، خیابان بوستان حضور پیدا کنند .لازم به ذکر میباشد فروش به صورت کیلویی بوده و برنده مزایده موظف به تحویل باسکول خالی خودرویی که آهن آلات را جابجا میکند و همچنین بعد از آن باسکول ماشین بارزده آهن آلات می باشند .در ضمن این اداره کل در( رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده) و تصمیم نهایی را اداره صادر میکند و هیچ شرکت کننده ای حق هیچ کونه اعتراضی را نخواهد داشت.

22222