نسخه چاپی خبر


 


 آگهی دعوت به مصاحبه روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

آگهی دعوت به مصاحبه روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله دوم هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور 

22222