ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
شنبه 21 تير 1399

ارومیه

چاپ  
 

 

 

فراخوان تأسیس مراکز و مؤسسات خیریه غیر دولتی تحت نظارت اداره کل بهزیستی در سطح استان

موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

---------------------------------