ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با همکاری سایر سازمانها

 

 این طرح به منظور افزایش آگاهی افراد کم سواد در مناطق شهری وروستایی با بهره گیری از روشهای ساده آموزش مانند تدریس متون درسی شامل 11 عنوان کتب آموزشی پیشگیری از معلولیتها وآسیبهاب اجتماعی واستفاده از فیلمهی آموزشی به فراگیران طرح با همکاری سازمان نهضت آموزش داده میشود.    در سالجاری تعداد  20 هزار نفر فرا گیر تحت پوشش قرار گرفته اند و در نظر است تا پایان سال  تعداد افراد تحت پوشش با همکاری سازمانهای مردم نهاد به تعداد 30 هزار نفر افزایش یابد.