ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
مداخله دربحرانهاي فردي-خانوادگي واجتماعی

مركزي است كه دراصل مي توان آن رامادرسايرمراكزدانست.اين مراكزبعنون يك اورژانس مسائل اجتماعي عمل مي كنندومواردخشونتهاي خانگي(كودك آزاري-همسرآزاري)خودكشي-طلاق و...راپوشش مي دهندودرضمن به عنوان مرجعي مواردمختلف را به سايرمراكزسازمان ارجاع مي دهند..

  هدف كلي:

كنترل وكاهش بحرانهاي فردي،خانوادگي واجتماعي ازطريق ارائه خدمات فوري وتخصصي لازم به افرادآسيب ديده اجتماعي يادرمعرض آسيب اجتماعي اهداف اختصاصي:ارتقاءسطح دانش واگاهي افراد درمعرض اسيب وآسيب ديده اجتماعي درخصوص مسائل ومشكلات اجتماعي وكمك به درك موقعيت خوددرشرايط بحراني-ارتقاءتوانمنديهاي افراددرمعرض آسيب وآسيب ديده اجتماعي جهت مقابله بامسائل اجتماعي درشرايط بحراني ازطريق ارائه خدمات تخصصي- شناسائي كانونهاي بحران زا و اقدامات تخصصي دربحران زدايي