جمعه 08 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
 

همه كارهاى نيك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بيش از قطره اى [آب دهانى] در برابر درياى خروشان نيست.

(نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)