دوشنبه 30 فروردين 1400

ارومیه

چاپ  
 

خداوند سبحان نسل گذشته را مورد لعن و نفرين و عذاب خويش قرار نداد مگر به سبب اينكه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كردند. (همان ، خ 234، ص 808)