ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
عنوان فعالیت : مراحل تایید و پرداخت سرمایه کار از محل فصل ششم (ماده 17 )

واجدین شرایط :
کلیه معلولین تحت پوشش ادارت بهزیستی شهرستانها که گواهی ارزشیابی حرفه ای مبنی بر توانایی انجام کار مناسب را دارند .

مدارک لازم :
1-پرونده کامل مدد کاری و کاریابی منضم به صورتجلسه کمیته توانبخشی شهرستان
2-معرفی نامه شهرستان مربوطه

مراحل انجام کار :
1-بررسی مستندات موجود در پرونده
2-در صورت نیاز ارجاع به کمیته رفاهی و توانبخشی استان جهت طرح و بررسی
3-تکمیل فرم مخصوص دستور پرداخت
4-ارجاع به شهرستان جهت دریافت سرمایه

واحد ذیربط :
حوزه امور اشتغال

متصدی مربوطه :
مسئول حوزه اشتغال

مدت زمان لازم برای انجام کار
7 الی 10 روز

زمان مراجعه :
همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری .

عنوان فعالیت : مراحل تایید وام قرض الحسنه بانک ملت :

واجدین شرایط :
کلیه معلولین تحت پوشش ادارات  بهزیستی که توانایی بازپرداخت وام را داشته باشند .

مدارک لازم:
1-پرونده کامل مدد کاری منظم به صورتجلسه کمیته توانبخشی شهرستان .
2-معرفی نامه شهرستان مربوطه .

مراحل انجام کار :
1-بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده .
2-در صورت نیاز ارجاع به کمیته رفاهی و توانبخشی استان جهت طرح و بررسی .
3-ارجاع به کمیته وام جهت طرح و بررسی و تنظیم صورتجلسه .
4-در صورت تایید معرفی به بانک ملت و ارسال رونوشت به شهرستان

واحد ذیربط
حوزه اشتغال

متصدی مربوطه
مسئول حوزه اشتغال

مدت زمان لازم برای انجام کار
7 الی 10 روز

زمان مراجعه
همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری