ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

معاونت امورپیشگیری اداره كل بهزیستی استان آذربایجان غربی

معاونت امور پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال1371 بعنوان یکی از معاونتهای سازمان بهزیستی کشور که متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ومعلولیتها میباشد تاسیس گردید

 

-مأموریت معاونت:

 

معاونت امور پیشگیری با هدف کاهش بار ناشی از آسیبهای اجتماعی ومعلولیتها در جامعه از طریق کاهش بروز وشیوع آنها وارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می باشد.

 

 

اهداف این معاونت :

  1. *شناسایی علل بروز معلولیت وآسیبهای اجتماعی
  2. *کاهش مداوم بروز ،شیوع وشدت معلولیتها وآسیبهای اجتماعی
  3. *اصلاح یا تغییر عوامل محیطی که بطور غیر مستقیم در بروز معلولیتهاوآسیبهای اجتماعی تاثیر دارند (از طریق کاهش عوامل مخاطره آمیز وافزایش عوامل محافظتی)
  4. *ارتقای سطح سلامت از طریق ارتقای فرهنگ پیشگیری در جامعه ،گسترش مهارتهای زیستی (اعم از زیست شناختی ،روانشناختی وجامعه شناختی )وتوانمندسازی