ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 01 مرداد 1398

ارومیه

چاپ  
معاونت توانبخشي

حوزه امور توانبخشي با هدف پيشگيري از معلوليت ثانويه ،توسعه خدمات توانپزشكي بمنظور جبران ضايعات جسمي و ذهني ،افزايش آگاهي معلول نسبت به ميزان توانائيها و محدوديت هاي خود، كوشش براي افزايش ميزان آگاهي مردم،پيگيري ايجاد تسهيلات و خدمات شهري و برخورداري از حقوق مساوي بين معلولين و سايرين و سعي در خودكفائي و قادر سازي معلولين و در راستاي تحقق اين رسالت مهم به ناتوانيها به عنوان مشكلاتي در ساختار و عملكرد بدني همراه با شرايط سلامتي مي نگرد. و با اين نگرش در مسير به فعل درآوردن توان بالقوه توانخواهان تلاش مي كند. اين حوزه چنين وظيفه خطير و الهي را در قالب سه دفتر به پيش مي برد:

1-      پيشگيري از معلوليتها

2-    توانبخشي اجتماعي و مراقبتي

 3- توانمند سازي معلولان