دات نت نیوک
GO
معرفی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

وظايف:


 1. انجام وظايف پشتيباني و منابع انساني مدير کل بهزيستی استان در غياب وی با توجه به اختيارات تفويض شده
 2. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه های واحدههای تابعه طبق دستورالعمل های صادره و خط مشی کلی سازمان برنامه و بودجه با توجه به توسعه فعاليتها
 3. ابلاغ دستورالعمل های اجرايي مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
 4. نظارت بر تهيه و تنظيم و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نياز ستاد مرکزی سازمان
 5. نظارت بر انجام امور اداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی سازمان در قالب اختياات تفويض شده استان
 6. نظارت بر تهيه و تنظيم فرمهای ارزشيابی کارکنان طبق ضوابط اجرايي ابلاغ شده به استان
 7. نظارت بر انجام امور مالی و نگهداری حساب اموال واحدهای تابعه و امضای اسناد مالی با توجه به مقررات مربوطه
 8. نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی و خدماتی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعيين شده
 9. برنامه ريزی جهت تامين اهداف سازمان بهزيستی در سطح استان با توجه به مقررات و خط مشی های تعيين شده با همکاری معاونت امور توانبخشی ، امور اجتماعی،امور پيشگيري ، مشاركتهاي مردمي ،اشتغال و موسسات خيريه


بخشها:


* فعاليتهای اين معاونت در چند اداره و واحدهای تابعه انجام می شود که عبارتند از:

 • اداره امور مالی
 • واحد برنامه ريزی و بودجه
 • اداره  نيروی انسانی
 • امور آموزش
 • واحد انفورماتيك
 • واحد آمار
 • واحد تربيت بدنی و فوق برنامه
 • امور رفاهی
 • امور پشتيبانی
 • امور حقوقی
 • امور فنی و مهندسی
هاست ویندوز آناج