دات نت نیوک
GO
معرفی معاونت مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی آذربایجان غربی
اشتغال وکارآفرینی جامعه هدف , یکی از مولفه ها وشاخص های رشد وتوسعه کشوراست ودشواری های خاص ایجاداشتغال وتداوم آنها راایجاب مینماید تاسازمان بهزیستی به منظور تحقق این امرمهم برنامه های متفاوتی دراین زمینه اعمال می نماید تابااستفاده ازاین مکانیسم ها ضریب امنیت شغلی جامعه هدف  راتعالی بخشد.

مشمولین :

کلیه افراد تحت پوشش شامل معلولان , زنان سرپرست خانواروفرزندان آنها, فرزندان ترخیص شده از مراکز , معتادین پاک شده وبهبودیافته

 •  آماده سازی افراد جامعه هدف به منظور ورود به بازار کار
 •  پشتیبانی وهدایت برنامه های حرفه آموزی , کمک به توسعه وگسترش زمینه های اشتغالزایی وتسهیلگری درایجاد اشتغال پایدار
 •  ترویج فرهنگ روحیه کار وتلاش, افزایش عزت نفس , استقلال فردی وایجاد وامنیت روانی برای معلولان ومددجویان ازطریق برگزاری دوره های مهارتهای زندگی ودوره های کارآفرینی
 •  ایجاداشتغال برای معلولین از طریق اجرای بخشی از قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان , سهمیه 0.3درصد استخدام معلولین
 •  کمک به راه اندازی طرحهای اشتغالزایی جامعه , گسترش بازار کاروایجادفرصت های شغلی برای جامعه هدف  سازمان باپرداخت وام از محل وجوه اداره شده (بایک درصد سود) , قرض الحسنه خوداشتغالی ومشاغل خانگی ( با0.4درصد سود)
 •  کمک به ایجاداشتغال جامعه هدف سازمان از طریق بخش های غیردولتی , کارفرمایی وکاریابی وپرداخت وام قرض الحسنه خوداشتغالی وپشتیبان مشاغل خانگی( باسود 0.4درصد)
 •  تفاهم نامه باآموزش فنی وحرفه ای درجهت آموزش حرفه ای رایگان ویا با تخفیف ویژه جامعه هدف اثربخش ومتناسب با بازار کار
 •  حفظ وثبات شغلی جامعه هدف از طریق پرداخت حق بیمه سهم کارفرما وخویش فرما جامعه هدف بهزیستی, یارانه ارتقاء کارآیی معلولان , آموزش وبازآموزی , پیگیری های مددکاری وحقوقی , مشاوره شغلی
 •  نظارت براشتغال ایجادشده
 •  ایجاداشتغال ازطریق بکارگیری 4/1نیروی جامعه هدف درمراکز وموسسات غیردولتی که ازبهزیستی مجوز فعالیت دریافت نموده اند .
 • کاریابی

پس از مرحله آماده سازی شغلی, ایجاداشتغال جامعه هدف بهزیستی علاوه برموارد فوق الاشاره براساس الگوهای اجرایی ذیل نیز صورت می پذیرد.

 1. الگوی اشتغال افرادمعلول روستایی به شیوه استادشاگردی دربرنامه (CBR)
 2. الگوی اشتغال درکارگاه های تولیدی حمایتی
 3. الگوی حرفه آموزی معلولان درمراکز روزانه حرفه آموزی
 4. الگوی ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی درمنزل ( مراقبین خانگی)
 5. الگوی تشکیل گروه های خودیار معلولان دربرنامه توانبخشی مبتنی برجامعه
 6. الگوی تامین مالی خرد بارویکرد بانکداری پیوندی
 7. الگوی تشکیل گروه های همیار زنان سرپرست خانوار
 8. الگوی تشکیل گروه های همیار فرزندان ترخیص شده
 9. الگوی اشتغال معتادین بهبودیافته
هاست ویندوز آناج