دات نت نیوک
GO
معرفی معاونت امور پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی

پیشگیری چیست ؟

پيشگيری ،  فرايندی فعال است و شرايطی که منجر به ايجاد رفتارهای بهداشتی و ارتقای سبک زندگی می شود را ابداع و تشويق مي کند . سطوح پيشگيری پيشگيری اوليه :علاج واقعه قبل از وقوع  نگذاريم مردم معتاد شوندپيشگيری ثانويه: تشخيص ودرمان به موقع افراد داراي مشكل در حيطه معاونت پيشگيري. پيشگيری ثالثیه : بازتوانی افراد داراي مشكل و جلوگيری از پيشرفت بيماری وناتوانی  آنها.معاونت امور فرهنگي و پيشگيري در سال 1371 به عنوان يكي از معاونت هاي سازمان بهزيستي كه متولي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها مي باشد تاسيس گرديد.


ماموريت معاونت:

ماموريت معاونت امور فرهنگي و پيشگيري، كاهش بار ناشي از آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها در جامعه از طريق كاهش بروز و شيوع آنها و ارتقاي فرهنگ سلامت در  جامعه مي باشد.


اهداف معاونت:

  1. شناسايي علل بروز معلوليت ها و آسيبهاي اجتماعی
  2. كاهش  مداوم بروز، شيوع و شدت معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي
  3. اصلاح يا تغيير عوامل محيطي كه به طور غير مستقيم در بروز معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي تاثير دارند از طريق كاهش عوامل مخاطره آميز و افزايش عوامل محافظتي
  4. ارتقاي سطح سلامت از طريق ارتقاي فرهنگ پيشگيري در جامعه، گسترش مهارت هاي زيستي اعم از زيست شناختي، روان شناختي و جامعه شناختي و توانمند سازي معاونت بر اساس اهداف خود در چهار حوزه پيشگيري از معلوليت ها، پيشگيري و درمان اعتياد، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مشاوره  به فعاليت مي پردازد.

   

 دفتر پيشگيري از معلوليت ها:

هدف اين دفتر پيشگيري از بروز معلوليت ها و كاهش بار جسمي- رواني و اجتماعي ناشي از آن در جهت ارتقاي سطح سلامت مي باشد.انجام بررسي هاي اپيدميولوژيك، آگاهسازي،آموزشي، تبليغات،تقويت عوامل محافظتي، كاهش عوامل خطر ساز و شناسايي به هنگام در سه سطح فردي، محيطي و اجتماعي از رئوس وظايف و فعاليت هاي اين دفتر مي باشد.


دفتر پيشگيري و امور اعتياد:

اين دفتر برنامه هاي خود را با هدف كاهش بروز و شيوع اعتياد با رويكرد جامع با هدف توانمند سازي جامعه با الگوي اجتماع محور طراحي كرده است.


دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي:

هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع بر میزان ابهام شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب ها و مشکلات اجتماعی افزوده می شود . وجود پدیده های اجتماعی مهمی مانند مهاجرت فزاینده شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه نشین ، بیکاری ، تورم و روند رو به تزاید آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، جرم و خشونت،ضرورت پرداختن به اقدامات پيشگيرانه را بيش از هر زمان ديگر مطرح مي سازد.دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با هدف ارتقاء سطح سلامت رواني،اجتماعي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي افراد و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي،در قالب برنامه هاي زير فعاليت مي نمايد1- برنامه آموزش مهارت هاي زندگيامروزه پيچيدگي هاي زندگي روزمره ايجاب مي كند كه افراد بتوانند در موقعيت هاي مختلف توان عملكرد صحيح  را  داشته باشند بر اين اساس  به نظر مي رسد كه آموزش مهارت هاي ده گانه زندگي  به افراد مختلف جامعه مي تواند سطح توانمندي آنها را در موقعيت متعدد زندگي روزمره افزايش دهد  در حال حاضر آموزش مهارت هاي زندگي جهت گروه هاي زير صورت مي گيرد:


دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي:

خدمات مشاوره حضوري و تلفني در خصوص مسائل عاطفي، رواني،خانوادگي و اجتماعي از اهم فعاليت هاي اين دفتر است.

 

كليه تشكلهايي كه در زمينه سلامت و ارتقاء سلامت جسم و روان فعاليت مي كنند مي توانند براي فعاليت بيشتر در اين زمينه و همكاري با معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي درخواست خود را به واحد پيشگيري واقع در اداره بهزيستي شهرستانهاي استان ارائه نمايند يا با معاونت پيشگيري سازمان با تلفن 04433379989 تماس حاصل نمايند

هاست ویندوز آناج